Покрет српских четника Равне горе је организован на демократским принципима. О свим важним одлукама о покрету као целини одлучује конгрес на коме су заступљени сви чланови покрета. Одлуке се доносе већинским јавним гласањем. Одлуке конгреса спроводи Централна Управа и њено извршно тело Извршни Одбор. Месни одбори имају своју управу која се бави питањима у датом месном одбору. Управе месних одбора сачињавају чланови покрета изабрани јавним гласањем на годишњим скупштинама.